(DĐDN) – Nguồn vốn ODA có vai trò rất lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Cụ thể, từ Hội nghị bàn tròn lần đầu tiên về ODA dành cho Việt Nam được tổ chức tại Paris (Ngày 8/11/1993 – đánh dấu sự mở đầu mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế trên đường đổi mới) đến nay, khoảng 80 tỷ USD mà các nhà tài trợ đã cam kết dành cho Việt Nam đã không chỉ mang đến cho Việt Nam nguồn vốn bổ sung quan trọng phục vụ quá trình phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực…

Tuy nhiên, bất kỳ một khoản viện trợ nào cũng có hai mặt.

Thứ nhất, đã vay là phải trả – tức là nước ta đang mắc nợ. Theo các số liệu thống kê, Nguồn vốn ODA tại Việt Nam được thực hiện dưới 3 hình thức chủ yếu gồm ODA viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 10-12%; ODA vay ưu đãi chiếm khoảng 80% và ODA hỗn hợp chiếm khoảng 8-10%.

Thứ hai, khi một nước đem tiền thuế của dân đi cho hoặc cho nước khác vay với lãi suất rất ưu đãi thì nó phải hàm chứa nhiều mục tiêu cả kinh tế và phi kinh tế. Họ tài trợ các dự án đường xá, hạ tầng, hành lang pháp lý… mục đích để các công ty của họ vào đầu tư đạt hiệu quả cao nhất – vậy nên đôi khi dùng vốn ODA còn đắt hơn cả vốn trong nước.

Với lý do đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, theo tôi cần phải lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, cần phải chú trọng công tác nhân sự, đặc biệt là phải tăng cường tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý.

Thứ hai, không nên phụ thuộc vào nhà tài trợ và tư vấn – tức không phải người cho gì mình nhận này mà phải chủ động đề xuất các dự án thật sự cần thiết, những hạng mục chưa cần thiết thì kiên quết không đầu tư để giảm gánh nặng vốn đối ứng và và áp lực trả nợ trong tương lai cũng như để tránh tình trạng lãng phí, “cha chung không ai khóc”.

Thứ ba, song song với việc đề xuất các dự án phải đẩy mạng, tăng cường công tác giám sát, theo dõi và đánh giá dự án, tăng cường sự phối hợp giữa các bên có liên quan đề tránh lãng phí đầu tư.

Lê Phạm Thanh Tâm
Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Letas

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Tuấn:

Ms Thủy:

Hotline 1: 0915 952 336

Hotline 2: 096 908 4655