THÀNH L?P DOANH NGHI?P/CÔNG TY T? V?N CÁC TH? T?C C?N THI?T:

1.    T? v?n th? t?c tr??c thành l?p: Sau khi ti?p nh?n thông tin t? khách hàng chuyên viên t? v?n s? liên h? và t? v?n cho khách hàng chi ti?t v? các quy ??nh lu?t doanh nghi?p và thu? hi?n hành
2.    T? v?n v? cách ??t tên doanh nghi?p, tra c?u tên doanh nghi?p trên h? th?ng d? li?u qu?c gia.
3.    T? v?n v? ngành ngh? kinh doanh theo pháp lu?t hi?n hành
4.    T? v?n v? các lo?i hình doanh nghi?p phù h?p v?i nhu c?u th?c t?
5.    T? v?n V?n ?i?u l?, ??a ch? tr? s? kinh doanh, v? c? ?ông/ thành viên góp v?n…

 
TH?C HI?N TH? T?C THÀNH L?P CÔNG TY: 
1.    Công ch?ng các gi?y t?, tài li?u liên quan thay khách hàng.
2.    So?n th?o h? s? xin thành l?p doanh nghi?p: Thông báo, ?i?u l?, Danh sách thành viên, và các công v?n khác tùy t?ng tr??ng h?p c? th?.
3.    In h? s?, chuy?n h? s? h??ng d?n khách hàng ký.
4.    N?p h? s? và l? phí nhà n??c thay khách hàng t?i S? k? ho?ch ??u t?.
5.    Nh?n k?t qu? ??ng ký doanh nghi?p t?i S? k? ho?ch và ??u t?.
6.    N?p h? s? kh?c d?u và gi?y ch?ng nh?n m?u d?u t?i c? quan công an. 
7.    N?p l? phí kh?c d?u, nh?n con d?u và gi?y ch?ng nh?n m?u d?u bàn giao khách hàng.

 


K?t qu? khách hàng nh?n ???c:

1.    Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p ??ng th?i là mã s? thu?
2.    Con d?u pháp nhân( d?u tròn) c?a doanh nghi?p
3.    Gi?y ch?ng nh?n m?u d?u.

 

Các gi?y t? tài li?u quý khách hàng c?n cung c?p :

 • CMND b?n sao c?a nh?ng ng??i tham gia góp v?n vào công ty.
 • Các thông tin c?n thi?t ?? thành l?p doanh nghi?p(?n vào ?ây ?? l?y m?u)

Chúng tôi s? t? v?n l?a ch?n lo?i hình doanh nghi?p, v?n ?i?u l?, ngành ngh?, tr? s? c?a công ty. Chúng tôi cho r?ng, chúng ta nên có 1 cu?c trao ??i tr?c ti?p tr??c khi s? d?ng d?ch v? ?? công vi?c ???c hi?u qu? h?n. Chúng tôi c?ng có c? h?i ?? t? v?n cho quý khách hàng m?t cách chu ?áo, k? càng h?n

 

??c bi?t

 • T? v?n h? tr? báo cáo thu?
 • Mi?n phí l?p t? khai thu? môn bài và các t? khai thu? khác
 • ??n t?n n?i g?p khách hàng ?? t? v?n và chu?n b? h? s?
 • Khách hàng ch? ph?i lên s? duy nh?t 1 l?n
 • Cam k?t ?úng th?i gian th?c hi?n.

 

TH?I GIAN TH?C HI?N:

T?ng th?i gian th?c hi?n: 05 ngày làm vi?c ( tr? th? b?y và ch? nh?t) hoàn thành t?t c? các th? t?c cho khách hàng.        

 • 03 ngày có gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p
 • 02 ngày có con d?u và gi?y ch?ng nh?n m?u d?u

 
PHÍ D?CH V?:

Khách hàng thuê các gói V?n phòng ?o/chia s? t?i Green Office s? ???c gi?m 50% phí d?ch v?.


CÔNG TY C? PH?N T? V?N VÀ GI?I PHÁP V?N PHÒNG VI?T
??a ch?:
C? s? 1: T?ng 6, Tòa nhà Vi?t Á, S? 9 ph? Duy Tân, P. D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, TP. Hà N?i
C? s? 2: T?ng 6, Tòa nhà MD Complex, S? 68 ph? Nguy?n C? Th?ch, P. C?u Di?n, Q. Nam T? Liêm, TP. Hà N?i
C? s? 3: T?ng 12, Tòa nhà Licogi 13, S? 164 Khu?t Duy Ti?n, P. Nhân Chính, Qu?n Thanh Xuân, TP. Hà N?i 
C? s? 4: T?ng 9, Tòa nhà 3D Center, S? 3 ph? Duy Tân,  P. D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, TP. Hà N?i
C? s? 5: T?ng 1&2, Tòa nhà Kim Ánh, S? 1/78 ph? Duy Tân,  P. D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, TP. Hà N?i
C? s? 6: T?ng 8, Toà nhà Hoa ?ào, S? 713 L?c Long Quân, P. Phú Th??ng, Q. Tây H?, Hà N?i
C? s? 7: T?ng 6, Tòa nhà Icon4, S? 243A ?ê La Thành, P. Láng Th??ng, Q. ??ng ?a, Hà N?i
C? s? 8: T?ng 9, Toà Minori, 67A Tr??ng ??nh, P. Tr??ng ??nh, Q. Hai Bà Tr?ng, Thành ph? Hà N?i
C? s? 9: T?ng 9, toà nhà H? G??m Plaza, s? 102 Tr?n Phú, P. M? Lao, Q. Hà ?ông, Hà N?i

Hotline: 0915 952 336 (Mr Tu?n)/ 0969 084 655 (Ms Th?y)
Email: contact@greenoffice.com.vn

 

 • Thành lập công ty TNHH 2 thành viên Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Số lượng thành viên 2-50 người. Có thể là cá nhân, tổ ...

 • Hình ảnh Hình ảnh

  HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG TẠI GREEN OFFICE   Lễ tân    Phòng khách Phòng ...

 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp Tư vấn giải thể doanh nghiệp

  TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP: Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp (Công ty cổ ...

 • Phòng làm việc riêng Phòng làm việc riêng

  Phòng Làm Việc Riêng là gì ? Phòng làm việc riêng là nơi cần có sự yên tĩnh, nên bố trí ...

 • Thành lập công ty TNHH 1 thành viên Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Công ty TNHH 1 thành viên loại hình kinh doanh phổ biến ...

 • Chỗ ngồi cố định Chỗ ngồi cố định

  Chỗ ngồi cố định là gì Chỗ ngồi cố định là một vị trí làm việc ổn định mà khách ...

 • Phòng họp cho thuê Phòng họp cho thuê

  Phòng họp cho thuê là gì ? Đối với một công ty, việc trang bị phòng họp là một trong những ...

 • Thành lập công ty hợp doanh Thành lập công ty hợp doanh

  Thủ tục Thành lập Công ty Hợp danh Là một hình thức công ty ra đời sớm nhất trong lịch ...

 • Văn phòng chọn gói Văn phòng chọn gói

  Thuê văn phòng trọn gói là một xu hướng hiện đại đang được nhiều nước phát triển áp ...

 • Văn phòng ảo Văn phòng ảo

  Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo là một sự kết hợp hoàn hảo của việc vận hành một doanh ...

 • Thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn ...

 • Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán

  Có thể tuyển kế toán vào nhưng không hiệu quả. Lý do: Công việc ít phát sinh nên kế toán ...

 • Dịch vụ thiết kế website Dịch vụ thiết kế website

  Chúng ta đều biết rằng website có thể tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp của bạn và các ...

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP/CÔNG TY TƯ VẤN CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT: 1. Tư vấn thủ tục trước ...

 • Dịch vụ gia tăng Dịch vụ gia tăng

  Chúng tôi cung cấp một số những dịch vụ gia tăng bao gồm: Đánh máy, Dịch thuật, Tư vấn ...

 • Tin tuyển dụng Tin tuyển dụng

  Chúng tôi cung cấp một số những dịch vụ gia tăng bao gồm: Đánh máy, Dịch thuật, Tư vấn ...

 • Tin tức thị trường Tin tức thị trường

  Chúng tôi cung cấp một số những dịch vụ gia tăng bao gồm: Đánh máy, Dịch thuật, Tư vấn ...

 • Thay đổi Nội dung Đăng kí kinh doanh Thay đổi Nội dung Đăng kí kinh doanh

  Green Office hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh.   Đối ...

 • Dịch vụ lễ tân Dịch vụ lễ tân

  Green Office cung cấp cho khách hàng dịch vụ lễ tân chuyên nghiệp. Đội ngũ lễ tân sẽ hỗ trợ ...

 • Địa điểm cho thuê Địa điểm cho thuê

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG VIỆT MST     : 0106881051 Điện thoại : 0243 998 ...

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Tuấn:

Ms Thủy:

Hotline 1: 0915 952 336

Hotline 2: 096 908 4655